Chức năng nhiệm vụ phòng Thanh tra đào tạo và Công tác học sinh sinh viên

29/09/2016 - Lượt xem: 1254

Phòng Thanh tra Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên: Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra và đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường, theo các quy định của Bộ GD&ĐT; Tham mưu, tổng hợp và đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý nhân sự HS-SV; triển khai giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức; thực hiện chế độ chính sách; thanh tra chấp hành quy chế học tập, rèn luyện; tổ chức các hoạt động ngoại khóa của HS-SV và  triển khai thực hiện các hoạt động sau:

 • Quản lý giáo dục toàn diện học sinh-sinh viên:
 1. Tổ chức tiếp nhận HS-SV trúng tuyển vào trường. Quản lý hồ sơ HS-SV. Phân lớp, chỉ định ban đại diện lớp mới, làm thẻ HS-SV. Xử lý những trường hợp HS-SV không đủ điều kiện và các thủ tục, hồ sơ vào trường và trong quá trình đào tạo;
 2. Quản lý giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự (đối với học sinh, sinh viên nam) và phối hợp với Ban chỉ huy quân sự của địa phương rà soát, kiểm tra, xác nhận các đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch hàng năm;
 3. Chủ trì trong việc tổ chức khám sức khoẻ cho HS-SV mới vào trường, khám sức khoẻ định kỳ cho HS-SV trong thời gian học tập theo quy định, làm thủ tục thôi học cho những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập. Phối hợp triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho HS-SV, phối hợp với các cơ quan bảo hiểm, các phòng, ban có liên quan giải quyết các trường hợp HS-SV bị ốm đau, tai nạn, rủi do;
 4. Chủ trì và phối hợp các phòng, khoa, tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HS-SV” vào đầu khoá, đầu năm học cho HS-SV. Tuyên truyền giáo dục pháp luật, chính trị tư tưởng, phòng chống tệ nạn xã hội, nếp sống văn hoá... và các hoạt động ngoại khóa khác của HS-SV;
 5. Chủ trì trong việc trong việc xếp hạng HS-SV theo từng kỳ học, năm học, giai đoạn và kết thúc khoá học theo quy chế hiện hành;
 6. Thanh tra, kiểm tra, cập nhật hàng ngày việc học tập và rèn luyện của HS-SV ở giảng đường. Phối hợp với GVCN tiếp phụ huynh HS-SV;
 7. Thực hiện việc tính học bổng và đề nghị cấp học bổng, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí... Theo dõi, đôn đốc việc đóng học phí và các khoản phải đóng khác của HS-SV. Đề nghị xử lý những HS-SV không đóng học phí đúng quy định;
 8. Chủ trì và phối hợp với các Khoa: Đề nghị Hiệu trưởng biểu dương khen thưởng tập thể và cá nhân HS-SV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; những HS-SV nghèo, khó khăn, HS-SV nghèo vượt khó, vùng sâu - xa, ... Kiến nghị các hình thức kỷ luật đối với những HS-SV vi phạm nội quy, quy chế. Giải quyết các thủ tục hành chính để chuyển các học sinh sinh viên bị thi hành kỷ luật ở mức độ đình chỉ học tập, buộc thôi học về địa phương. Quản lý, theo dõi tiến trình thực hiện các quyết định trên của HS-SV;
 9. Phối hợp với phòng đào tạo tổ chức kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình học tập, thực tập, thi và kiểm tra học phần, môn học, học kỳ, lên lớp, thi chuyển giai đoạn và thi tốt nghiệp cho các lớp, khoá học;
 10. Chủ trì và phối hợp với phòng đào tạo và các khoa, phòng, ban liên quan tổ chức cho HS-SV tham gia thi HS-SV giỏi, HS-SV nghiên cứu khoa học, xét cấp học bổng khuyến khích tài năng cho những HS-SV xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học;
 11. Chủ trì và phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các phòng chức năng tổ chức tạo điều kiện cho HS-SV tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ sở thích và các hoạt động giải trí lành mạnh khác. Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với HS-SV, làm đầu mối giải quyết và trả lời khiếu nại của HS-SV;
 12. Phối hợp với các phòng, ban liên quan giải quyết các thủ tục hành chính cho HS-SV chuyển trường; Phối hợp với các đơn vị chức năng cấp bằng tốt nghiệp và các hồ sơ giấy tờ khác cho HS-SV tốt nghiệp và kết thúc giai đoạn (phòng Đào tạo chủ trì);
 • Thực hiện công tác quản lý HS-SV nội trú:
 1. Phối hợp với Ban Bảo vệ và Quản lý ký túc xá thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giáo dục, xử lý hoặc đề nghị xử lý kỷ luật những HS-SV vi phạm nội quy, quy chế KTX;
 2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra các hoạt động cụ thể trong ký túc xá như: Thời gian tự học, thời gian ăn uống, nghỉ ngơi vui chơi giải trí, sinh hoạt phòng ở, trong KTX...;
 3. Tiếp nhận đơn xin ở nội trú của HS-SV, xem xét và bố trí chỗ ở cho HS-SV trong ký túc xá, kiểm tra HS-SV trong việc chấp hành quy chế nội, ngoại trú, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm;
 4. Quyết định danh sách HS-SV được ký hợp đồng nội trú, HS-SV được ở ngoại trú, làm thẻ HS-SV nội trú;
 5. Ký thực hiện hoặc hủy bỏ hợp đồng nội trú theo đúng quy chế HS-SV và quy định của trường;
 6. Điều chuyển chỗ ở của HS-SV trong khu nội trú phù hợp với điều kiện của trường và điều kiện kinh tế của HS-SV ...;
 7. Phối hợp với các khoa bình xét điểm rèn luyện của HS-SV. Thường xuyên thông báo thông tin về HS-SV cho Ban giám hiệu và các đơn vị liên quan để kịp thời giải quyết và giáo dục HS-SV;
 8. Phối hợp với Đoàn TN và các Khoa tổ chức các hoạt động ngoài giờ trong khu KTX;
 9. Đề xuất với hiệu trưởng về việc thu, chi các khoản tiền liên quan đến hoạt động nội trú;
 10. Lập danh sách và đôn đốc việc nộp tiền nhà, tiền điện-nước và các khoản thu khác (nếu có) của HS-SV trong KTX;
 • Đối với công tác quản lý HS-SV ngoại trú:
 1. Xây dựng kế hoạch và triển khai đến HS-SV về việc chấp hành trật tự, trị an, nếp sống văn hoá... ở địa phương (trong phạm vi quyền hạn được giao phải tích cực tham gia với chính quyền địa phương để bảo vệ an ninh của HS-SV);
 2. Cùng với Ban bảo vệ chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nơi trường đóng trong việc giữ gìn trật tự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong quan hệ HS-SV của trường với HS-SV trường khác và với nhân dân địa phương nơi trường đóng. Phối hợp xử lý nghiêm minh và kịp thời các vụ việc vi phạm quy tắc bảo vệ trật tự trị an;
 3. Tổ chức gặp mặt định kỳ (ít nhất 03 tháng một lần) HS-SV ngoại trú để cung cấp những thông tin về nhà trường, địa phương, lấy ý kiến của HS-SV về công tác HS-SV ngoại trú;
 4. Tham gia giao ban định kỳ với chính quyền địa phương nơi có nhiều HS-SV của trường ngoại trú;
 5. Theo dõi, cập nhật thường xuyên danh sách, địa điểm những HS-SV ở ngoại trú. Giao tiếp với chủ nhà để cùng ký cam kết đảm bảo an toàn cho HS-SV, đảm bảo đúng pháp luật trong quan hệ giữa chủ nhà với HS-SV;
 6. Kết thúc học kỳ, năm học thu giấy nhận xét của địa phương đối với HS-SV ngoại trú về việc chấp hành pháp luật nhà nước, quy định của chính quyền địa phương, những thành tích đóng góp, những vi phạm của HS-SV để làm căn cứ cho việc đánh giá điểm rèn luyện.
 • Công tác thanh tra đào tạo

Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục và đào tạo.

 1. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo cho Hiệu trưởng.
 2. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ và việc thực hiện các quy định về giáo trình bài giảng ở mọi loại hình đào tạo trong phạm vi toàn Trường.
 3. Thống kê báo cáo định kỳ về chất lượng đào tạo. Quản lý, dự báo và xử lý thông tin về đào tạo và chất lượng đào tạo;
 4. Thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà trường về mua sắm vật tư và các trang thiết bị đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường;
 5. Thực hiện nhiệm vụ tiếp cán bộ, viên chức, giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của Trường theo quy định của pháp luật ;
 6. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật ;
 7. Kiến nghị các biện pháp đảm bảo thi hành các quy định của nhà trường, các văn bản pháp quy của Bộ GD & ĐT, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; đề nghị sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật, các quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo và của Nhà trường về giáo dục đào tạo nhằm khắc phục những hạn chế, không còn phù hợp với thực tế;

 Đảm bảo chất lượng:

 1. Triển khai các hoạt động liên quan đến đảm bảo chất lượng giáo dục và tự đánh giá nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường.
 2. Xây dựng kế hoạch hàng năm về đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường;
 3. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá cuối năm học và lập báo cáo tự đánh giá của toàn trường hàng năm;
 4. Triển khai việc lấy ý kiến của người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;
 5. Triển khai việc lấy ý kiến của người học tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của Trường trước khi tốt nghiệp;
 6. Triển khai việc lấy ý kiến của các đơn vị tuyển dụng, các cựu sinh viên, các hội nghề nghiệp về chương trình đào tạo, về chất lượng đào tạo, về phương hướng phát triển của Nhà trường, thực hiện sứ mạng, yêu cầu của địa phương;
 7. Thường xuyên đối chiếu với các tiêu chuẩn của kiểm định chất lượng giáo dục đại học để phối hợp với các đơn vị duy trì và nâng cao kết quả kiểm định giáo dục;
 8. Phối hợp các khoa thực hiện khảo sát sự phù hợp giữa mục tiêu, nội dung chương trình với chuẩn đầu ra để đánh giá khách quan mức độ đảm bảo chất lượng đào tạo của các khoa từ đó cải tiến chương trình đào tạo cho phù hợp;
 9. Thực hiện các đề tài nghiên cứu về đảm bảo chất lượng giáo dục, các đề tài về điều tra sinh viên của trường và liên kết hoạt động đảm bảo chất lượng giữa các trường đại học, cao đẳng;
 10. Tổ chức các khóa tập huấn về đảm bảo chất lượng trong giáo dục cho các đối tượng trong trường;
 11. Lưu trữ dữ liệu, thông tin, tài liệu minh chứng về kiểm định chất lượng giáo dục và về Tự đánh giá.

  Phòng Thanh tra Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên: Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra và đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường, theo các quy định của Bộ GD&ĐT; Tham mưu, tổng hợp và đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý nhân sự HS-SV; triển khai giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức; thực hiện chế độ chính sách; thanh tra chấp hành quy chế học tập, rèn luyện; tổ chức các hoạt động ngoại khóa của HS-SV và  triển khai thực hiện các hoạt động sau:

  • Quản lý giáo dục toàn diện học sinh-sinh viên:
  1. Tổ chức tiếp nhận HS-SV trúng tuyển vào trường. Quản lý hồ sơ HS-SV. Phân lớp, chỉ định ban đại diện lớp mới, làm thẻ HS-SV. Xử lý những trường hợp HS-SV không đủ điều kiện và các thủ tục, hồ sơ vào trường và trong quá trình đào tạo;
  2. Quản lý giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự (đối với học sinh, sinh viên nam) và phối hợp với Ban chỉ huy quân sự của địa phương rà soát, kiểm tra, xác nhận các đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch hàng năm;
  3. Chủ trì trong việc tổ chức khám sức khoẻ cho HS-SV mới vào trường, khám sức khoẻ định kỳ cho HS-SV trong thời gian học tập theo quy định, làm thủ tục thôi học cho những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập. Phối hợp triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho HS-SV, phối hợp với các cơ quan bảo hiểm, các phòng, ban có liên quan giải quyết các trường hợp HS-SV bị ốm đau, tai nạn, rủi do;
  4. Chủ trì và phối hợp các phòng, khoa, tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HS-SV” vào đầu khoá, đầu năm học cho HS-SV. Tuyên truyền giáo dục pháp luật, chính trị tư tưởng, phòng chống tệ nạn xã hội, nếp sống văn hoá... và các hoạt động ngoại khóa khác của HS-SV;
  5. Chủ trì trong việc trong việc xếp hạng HS-SV theo từng kỳ học, năm học, giai đoạn và kết thúc khoá học theo quy chế hiện hành;
  6. Thanh tra, kiểm tra, cập nhật hàng ngày việc học tập và rèn luyện của HS-SV ở giảng đường. Phối hợp với GVCN tiếp phụ huynh HS-SV;
  7. Thực hiện việc tính học bổng và đề nghị cấp học bổng, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí... Theo dõi, đôn đốc việc đóng học phí và các khoản phải đóng khác của HS-SV. Đề nghị xử lý những HS-SV không đóng học phí đúng quy định;
  8. Chủ trì và phối hợp với các Khoa: Đề nghị Hiệu trưởng biểu dương khen thưởng tập thể và cá nhân HS-SV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; những HS-SV nghèo, khó khăn, HS-SV nghèo vượt khó, vùng sâu - xa, ... Kiến nghị các hình thức kỷ luật đối với những HS-SV vi phạm nội quy, quy chế. Giải quyết các thủ tục hành chính để chuyển các học sinh sinh viên bị thi hành kỷ luật ở mức độ đình chỉ học tập, buộc thôi học về địa phương. Quản lý, theo dõi tiến trình thực hiện các quyết định trên của HS-SV;
  9. Phối hợp với phòng đào tạo tổ chức kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình học tập, thực tập, thi và kiểm tra học phần, môn học, học kỳ, lên lớp, thi chuyển giai đoạn và thi tốt nghiệp cho các lớp, khoá học;
  10. Chủ trì và phối hợp với phòng đào tạo và các khoa, phòng, ban liên quan tổ chức cho HS-SV tham gia thi HS-SV giỏi, HS-SV nghiên cứu khoa học, xét cấp học bổng khuyến khích tài năng cho những HS-SV xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học;
  11. Chủ trì và phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các phòng chức năng tổ chức tạo điều kiện cho HS-SV tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ sở thích và các hoạt động giải trí lành mạnh khác. Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với HS-SV, làm đầu mối giải quyết và trả lời khiếu nại của HS-SV;
  12. Phối hợp với các phòng, ban liên quan giải quyết các thủ tục hành chính cho HS-SV chuyển trường; Phối hợp với các đơn vị chức năng cấp bằng tốt nghiệp và các hồ sơ giấy tờ khác cho HS-SV tốt nghiệp và kết thúc giai đoạn (phòng Đào tạo chủ trì);
  • Thực hiện công tác quản lý HS-SV nội trú:
  1. Phối hợp với Ban Bảo vệ và Quản lý ký túc xá thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giáo dục, xử lý hoặc đề nghị xử lý kỷ luật những HS-SV vi phạm nội quy, quy chế KTX;
  2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra các hoạt động cụ thể trong ký túc xá như: Thời gian tự học, thời gian ăn uống, nghỉ ngơi vui chơi giải trí, sinh hoạt phòng ở, trong KTX...;
  3. Tiếp nhận đơn xin ở nội trú của HS-SV, xem xét và bố trí chỗ ở cho HS-SV trong ký túc xá, kiểm tra HS-SV trong việc chấp hành quy chế nội, ngoại trú, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm;
  4. Quyết định danh sách HS-SV được ký hợp đồng nội trú, HS-SV được ở ngoại trú, làm thẻ HS-SV nội trú;
  5. Ký thực hiện hoặc hủy bỏ hợp đồng nội trú theo đúng quy chế HS-SV và quy định của trường;
  6. Điều chuyển chỗ ở của HS-SV trong khu nội trú phù hợp với điều kiện của trường và điều kiện kinh tế của HS-SV ...;
  7. Phối hợp với các khoa bình xét điểm rèn luyện của HS-SV. Thường xuyên thông báo thông tin về HS-SV cho Ban giám hiệu và các đơn vị liên quan để kịp thời giải quyết và giáo dục HS-SV;
  8. Phối hợp với Đoàn TN và các Khoa tổ chức các hoạt động ngoài giờ trong khu KTX;
  9. Đề xuất với hiệu trưởng về việc thu, chi các khoản tiền liên quan đến hoạt động nội trú;
  10. Lập danh sách và đôn đốc việc nộp tiền nhà, tiền điện-nước và các khoản thu khác (nếu có) của HS-SV trong KTX;
  • Đối với công tác quản lý HS-SV ngoại trú:
  1. Xây dựng kế hoạch và triển khai đến HS-SV về việc chấp hành trật tự, trị an, nếp sống văn hoá... ở địa phương (trong phạm vi quyền hạn được giao phải tích cực tham gia với chính quyền địa phương để bảo vệ an ninh của HS-SV);
  2. Cùng với Ban bảo vệ chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nơi trường đóng trong việc giữ gìn trật tự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong quan hệ HS-SV của trường với HS-SV trường khác và với nhân dân địa phương nơi trường đóng. Phối hợp xử lý nghiêm minh và kịp thời các vụ việc vi phạm quy tắc bảo vệ trật tự trị an;
  3. Tổ chức gặp mặt định kỳ (ít nhất 03 tháng một lần) HS-SV ngoại trú để cung cấp những thông tin về nhà trường, địa phương, lấy ý kiến của HS-SV về công tác HS-SV ngoại trú;
  4. Tham gia giao ban định kỳ với chính quyền địa phương nơi có nhiều HS-SV của trường ngoại trú;
  5. Theo dõi, cập nhật thường xuyên danh sách, địa điểm những HS-SV ở ngoại trú. Giao tiếp với chủ nhà để cùng ký cam kết đảm bảo an toàn cho HS-SV, đảm bảo đúng pháp luật trong quan hệ giữa chủ nhà với HS-SV;
  6. Kết thúc học kỳ, năm học thu giấy nhận xét của địa phương đối với HS-SV ngoại trú về việc chấp hành pháp luật nhà nước, quy định của chính quyền địa phương, những thành tích đóng góp, những vi phạm của HS-SV để làm căn cứ cho việc đánh giá điểm rèn luyện.
  • Công tác thanh tra đào tạo

  Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục và đào tạo.

  1. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo cho Hiệu trưởng.
  2. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ và việc thực hiện các quy định về giáo trình bài giảng ở mọi loại hình đào tạo trong phạm vi toàn Trường.
  3. Thống kê báo cáo định kỳ về chất lượng đào tạo. Quản lý, dự báo và xử lý thông tin về đào tạo và chất lượng đào tạo;
  4. Thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà trường về mua sắm vật tư và các trang thiết bị đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường;
  5. Thực hiện nhiệm vụ tiếp cán bộ, viên chức, giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của Trường theo quy định của pháp luật ;
  6. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật ;
  7. Kiến nghị các biện pháp đảm bảo thi hành các quy định của nhà trường, các văn bản pháp quy của Bộ GD & ĐT, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; đề nghị sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật, các quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo và của Nhà trường về giáo dục đào tạo nhằm khắc phục những hạn chế, không còn phù hợp với thực tế;

   

   

  • Đảm bảo chất lượng:
  1. Triển khai các hoạt động liên quan đến đảm bảo chất lượng giáo dục và tự đánh giá nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường.
  2. Xây dựng kế hoạch hàng năm về đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường;
  3. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá cuối năm học và lập báo cáo tự đánh giá của toàn trường hàng năm;
  4. Triển khai việc lấy ý kiến của người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;
  5. Triển khai việc lấy ý kiến của người học tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của Trường trước khi tốt nghiệp;
  6. Triển khai việc lấy ý kiến của các đơn vị tuyển dụng, các cựu sinh viên, các hội nghề nghiệp về chương trình đào tạo, về chất lượng đào tạo, về phương hướng phát triển của Nhà trường, thực hiện sứ mạng, yêu cầu của địa phương;
  7. Thường xuyên đối chiếu với các tiêu chuẩn của kiểm định chất lượng giáo dục đại học để phối hợp với các đơn vị duy trì và nâng cao kết quả kiểm định giáo dục;
  8. Phối hợp các khoa thực hiện khảo sát sự phù hợp giữa mục tiêu, nội dung chương trình với chuẩn đầu ra để đánh giá khách quan mức độ đảm bảo chất lượng đào tạo của các khoa từ đó cải tiến chương trình đào tạo cho phù hợp;
  9. Thực hiện các đề tài nghiên cứu về đảm bảo chất lượng giáo dục, các đề tài về điều tra sinh viên của trường và liên kết hoạt động đảm bảo chất lượng giữa các trường đại học, cao đẳng;
  10. Tổ chức các khóa tập huấn về đảm bảo chất lượng trong giáo dục cho các đối tượng trong trường;
  11. Lưu trữ dữ liệu, thông tin, tài liệu minh chứng về kiểm định chất lượng giáo dục và về Tự đánh giá.

Đăng bởi: Hoàng Thị Cúc