Mô tả công việc của phòng Quản trị - Thiết bị

10/10/2016 - Lượt xem: 717

1. Trưởng phòng

2. Phó Trưởng phòng

3. Tổ trưởng Tổ Thiết bị - Vật tư

4. Tổ trưởng Tổ Y tế

5. Nhân viên - Phụ trách điện, nước cơ sở 1

6. Nhân viên - Phụ trách điện, nước cơ sở 2

7. Nhân viên - Phụ trách điện, nước cơ sở 3

8. Nhân viên - Phụ trách môi trường cơ sở 1

9. Nhân viên - Phụ trách môi trường cơ sở 2

10. Nhân viên - Phụ trách môi trường cơ sở 3

11. Nhân viên Y tế

12. Nhân viên - Phụ trách Thiết bị, vật tư

 

Đăng bởi: Hoàng Thị Cúc