Quy trình phòng Tổ chức - Hành chính

30/09/2016 - Lượt xem: 701

1. Quy trình tuyển dụng

2. Quy trình quản lý hồ sơ

3. Quy trình nâng lương

4. Quy trình quản lý công văn đi

5. Quy trình quản lý công văn đến

6. Quy trình khen thưởng

7. Quy trình kỉ luật

8. Quy trình mời thỉnh giảng

Đăng bởi: Hoàng Thị Cúc