Quy trình phòng Đào tạo

29/09/2016 - Lượt xem: 831

1. Quy trình duyệt lịch trình

2. Quy trình thi, kiểm tra 

3. Quy trình giao khối lượng

4. Quy trình nghiệm thu khối lượng

5. Quy trình tổ chức học chương trình thứ 2

6. Quy trình phúc khảo bài thi, kiểm tra

7. Quy trình quản lý điểm trên phần mềm

8. Quy trình khiếu nại điểm trên phần mềm

9. Quy trình xử lý điểm I của sinh viên học tín ch

10. Quy trình kiểm tra kết quả học tập của học sinh sinh viên

11. Quy trình xét tốt nghiệp tín chỉ 

Đăng bởi: Hoàng Thị Cúc